ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเซเนกัลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2523 
และเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงดาการ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2523

 

รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

 

รายนาม

 

1.  นายประเสริฐ  มัสอูดี

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2526-2529

2.  นายสุขุม  รัศมิทัต

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2529-2532

3.  นายณรงค์  เขมะโยธิน

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2532-2536

4.  นายสุชาติ  ประจิมทิศ

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2537-2540

5.  นายสายหยุด  นกน้อย

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540-2541

6.  นายพิชัย  พงษ์แพทย์

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542-2544

7.  นายพจน์  อินทุวงศ์

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544-2546

8.  นางสาวกันยา  ใจมั่น

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546-2549

9.  นาวาตรีอิทธิ  ดิษฐบรรจง

     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549-2553                                                                     

10. น.ส.กันยา  ใจมั่น     

      ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553-2554

11. นางบุษยา มาทแล็ง  

      ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555-2557

12. นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์

  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน

 

http://portal1.mfa.app/picture.people/3102000392117.jpg

 

                                                                                   ***********************