การขอจดทะเบียนสมรส

การขอจดทะเบียนสมรส

15 ก.ย. 2562

การขอจดทะเบียนสมรส

สำหรับคนไทยที่อาศัยในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต สามารถแจ้งขอจดทะเบียนสมรส ได้ที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล

หลักเกณฑ์

1. ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. ผู้ร้องฯ ทั้งสองฝ่ายต้องมาขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่แผนกนิติกรณ์ด้วยตนเอง

เอกสารที่ใช้

1. บัตรประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยตัวจริงของบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. หนังสือเดินทางตัวจริงของคู่สมสร (อีกฝ่ายหนึ่ง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ใบรับรองความเป็นโสด ซึ่งออกโดยที่ว่าการอำเภอไทย ไม่เกิน 3 เดือน
     และผ่านการรับรองจาก กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย 
4. ใบรับรองความเป็นโสด ซึ่งออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
     และผ่านการรับรองจาก กระทรวงการต่างประเทศคู่สมรส 


กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือ ทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และได้หย่าขาดแล้ว ต้องยื่น

1.  ทะเบียนหย่า หรือ ใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า (ต้นฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด)
2.  ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
      (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน ณ วันที่ยื่นขอจดทะเบียนสมรสใหม่ )

3.  ต้นฉบับใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4.  หนังสือรับรองว่าไม่ได้ทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่า
     ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอไม่เกิน 3 เดือน 
     และผ่านการรับรองจาก กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย 

การดำเนินการ   โปรดโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่หมายเลขโทรศัพท์ +221 33 869 32 90

1. ยื่นคำร้อง แสดงหลักฐานตามเอกสารที่ใช้ พร้อมด้วยพยาน 2 คน 

2. บันทึกการสอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน (กรณีหลักฐานไม่เพียงพอ)

 

ค่าธรรมเนียม     ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

*********************