การขอจดทะเบียนหย่า

การขอจดทะเบียนหย่า

15 ก.ย. 2562

การขอจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะ
1. การจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือ
2. ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ
    ซึ่งเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น 

การสมรสสิ้นสุดลงด้วยเหตุ 3 ประการ (ป.พ.พ. มาตรา 1501) ดังนี้
1.  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
2.  ได้จดทะเบียนหย่าแล้ว
3.  ศาลพิพากษาให้ถอนการสมรส

การหย่ากระทำได้ 2 วิธี (ป.พ.พ. มาตรา 1514) ดังนี้
1.  การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
2.  การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล 

การจดทะเบียนหย่ามี 2 วิธี ดังนี้ 
1.  จดทะเบียนหย่าสำนักทะเบียนเดียวกัน คู่หย่าทั้งสองฝ่ายต้องไปแสดงตน
     ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ในวันและเวลาเดียวกัน 

2. จดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน ทำได้เมื่อคู่หย่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้พำนักอยู่ในประเทศเดียวกัน
    หรือคู่หย่าอีกฝ่ายมิได้พำนักอยู่ในประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต

    การหย่าต่างสำนักทะเบียน คู่หย่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อยื่นคำร้องก่อน
    (สำนักทะเบียนที่ 1) ได้ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ในเขตที่ท่านพำนักอยู่
     
     หรือกรณีที่คู่หย่าที่พำนักอยู่ในประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
     มีความประสงค์จะยื่นร้องคำร้องก่อน สามารถยื่นเรื่องได้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

เอกสารที่ใช้ 
1. ต้นฉบับทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด 
2. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของทั้งสองฝ่าย พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. คำร้องขอนิติกรณ์ 
5. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
6. 
ใบเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
7.
 คำพิพากษาและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษา)

การดำเนินการ   โปรดโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่หมายเลขโทรศัพท์ +221 33 869 32 90

1. ยื่นคำร้อง แสดงหลักฐานตามเอกสารที่ใช้ พร้อมด้วยพยาน 2 คน 

2. บันทึกการสอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน (กรณีหลักฐานไม่เพียงพอ) 


ค่าธรรมเนียม    ไม่มีค่าธรรมเนียม


หลังการจดทะเบียนหย่า 

ฝ่ายหญิงต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลในเอกสารไทย เช่น
- หนังสือเดินทาง
- บัตรประจำตัวประชาชน 

- ทะเบียนบ้านฯลฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


**********************