การตรวจลงตราเข้าประเทศเซเนกัล

การตรวจลงตราเข้าประเทศเซเนกัล

15 ก.ย. 2562


ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป เซเนกัลได้เริ่มใช้การตรวจลงตราไบโอเมตริก (Biometric Visa)
โดยการตรวจลงตราไบโอเมตริกนี้จะออกให้ที่สำนักงานผู้แทนทางการทูตและกงสุลของเซเนกัลประจำ
13 ประเทศ คือ 
ฝรั่งเศส สเปน เบลเยียม สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน แคเมอรูน อินเดีย เยอรมนี มอริเตเนีย
แอฟริกาใต้ รัสเซีย และแกมเบีย รวมทั้ง ณ จุดยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตรา (enrollment point)
ที่จุดผ่านแดนต่าง ๆ และท่าอากาศยานต่าง ๆ ของเซเนกัล


โดยมีขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตราไบโอเมตริกของเซเนกัล ดังนี้

-  เข้าเว็บไซต์ www.visasenegal.sn 

-  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

-  ส่งเอกสารทางออนไลน์ ได้แก่
   1) สำเนาหน้าพาสปอร์ด  
   2) สำเนาการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน 
   3) สำเนาการจองที่พัก

-  ชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์สำหรับการตรวจลงตรา 50 ยูโร
   (ไม่รวมค่าดำเนินการ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมของธนาคาร) สำหรับการพำนักน้อยกว่า 90 วัน

-  พิมพ์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
-  รอผลการพิจารณาซึ่งจะแจ้งกลับมายัง E-mail ที่ให้ไว้ขณะลงทะเบียน
-  พิมพ์ผลการพิจารณา พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกอบการเดินทาง

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานลีโอโพล์ดเซดาร์เซงกอร์ กรุงดาการ์ เซเนกัล 

-  นำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมไปติดต่อ
   -  เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานฯ (กรณี
ไม่มีผู้แทนทางการทูตของเซเนกัลในประเทศ)
   -  เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานฯ ทำการเก็บลายนิ้วมือ / ถ่ายรูป และออกการตรวจลงตราต่อไป

 

*************