โครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัล

โครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัล

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 174 view
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามผลโครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัลและบุรุนดีที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ. เชียงใหม่ โดยมี รศ. นพ. วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และคณะ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งในส่วนของเซเนกัล ปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญชาวที่คัดสรรโดยมูลนิธิ Fondation des Invalides et Mutiles du Senegal (FIMM) เพื่อผู้เชียวชาญดังกล่าวจะกลับไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่คนอื่นที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ผลิตขาเทียม ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลทหาร ในเขต Ouakam กรุงดาการ์ เซเนกัล

โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัลและบุรุนดี ปัจจุบันเป็นการดำเนินงานโดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือฯ และเป็นการดำเนินงานต่อยอดจากโครงการในระยะแรก ซึ่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการวางระบบจัดตั้งศูนย์ผลิตขาเทียมในทั้งสองประเทศนี้ โดยได้ให้การสนับสนุนทั้งผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ที่จำเป็น และพัฒนาบุคลากรให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ