สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ (Dakar)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
(Dakar)

ที่ตั้ง

10 Rue Leon G. Damas Angle F., Fann Residence, B.P. 3721. Dakar, Senegal

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.00 - 13.00 hrs. and 14.00 - 17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.00 - 13.00 hrs. and 14.00 - 17.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(221) 33 869-3290

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวพฒนี หอมจิตต์
(MISS POTTANEE HOMJITT)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวปทุมรัตน์ ปัททุม
(MISS PATHUMRAT PATTHUM)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นายโชติ แสงทอง
(MR. CHOT SANGTHONG)