เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเนกัล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเนกัล

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ธ.ค. 2565

| 302 view
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นาง Aïssata Tall Sall รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซเนกัล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนของเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซเนกัล

ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซเนกัลอย่างรอบด้าน ดังนี้
(1) ด้านการเมือง: เพื่อรักษาพลวัตของการหารือระดับสูงระหว่างไทยกับเซเนกัล ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการที่จะร่วมกันจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อหารือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงระหว่างสองประเทศต่อไป
(2) ด้านเศรษฐกิจ: ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยกับเซเนกัล เพื่อเปิดตลาดสำหรับสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ และ
(3) ด้านสังคม: ทั้งสองฝ่ายพร้อมส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะสาขาการเกษตร ประมง และสาธารณสุข โดยมีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก โดยจะร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเซเนกัลอย่างใกล้ชิดต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเซเนกัล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพแอฟริกาภายใต้การนำของเซเนกัลในฐานะประธานสหภาพแอฟริกาเพื่อส่งเสริมการมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ