การขอสูติบัตรไทย

การขอสูติบัตรไทย

15 ก.ย. 2562

การขอสูติบัตรไทย

บุตรที่เกิดในเขตอาณาของ สถานเอกอัครราชทูต สามารถแจ้งขอสูติบัตรไทย ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล

กฎหมายไทยกำหนดให้ "บุคคลที่เกิดโดย บิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด" ตามหลักเกณฑ์สำหรับบุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทย ดังนี้

 

กรณีที่

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

1

ไทย

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

2

ไทย

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

3

ไทย

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

4

ไทย

อื่น ๆ

ไม่จดทะเบียน

ไม่ได้สัญชาติไทย

5

อื่นๆ

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

6

อื่นๆ

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

 

การยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดบุตรจะต้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น

1. บิดาและมารดา ต้องมาแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต พร้อมกัน

2. บิดาและมารดา ที่เป็นต่างชาติ ต้องลงลายมือชื่อ ยินยอมใหบุตรถือสัญชาติไทยได้ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
     เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติมากล่าวอ้างในภายหลังว่าไม่รับทราบ
     และไม่เคยให้ความยินยอมฯ

3. หากบิดาหรือมารดา มีสิทธิปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ต้องนำหลักฐานการแสดงสิทธิปกครองบุตร
     แต่เพียงผู้เดียวมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย

 

 เอกสารที่ใช้

1. ต้นฉบับใบเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานท้องถิ่นที่เกิด หรือ หนังสือรับรองการเกิดจากทางการท้องถิ่น 
    พร้อมสำเนาที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศนั้น ๆ 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดาของเด็ก พร้อมสำเนา 1 ชุด
     (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

3. หนังสือเดินทางของบิดา/ มารดา (กรณีเป็นคนต่างชาติ)

4. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. ทะเบียนบ้านของบิดา/ มารดา (กรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย)

 

การดำเนินการ   โปรดโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่หมายเลขโทรศัพท์ +221 33 869 32 90

1. ยื่นคำร้อง - คำร้องขอจดทะเทียนคนเกิด (โปรดคลิกไฟล์แนบด้านล่าง)
    พร้อมแสดงหลักฐานตามเอกสารที่ใช้

2. บันทึกการสอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน (กรณีหลักฐานไม่เพียงพอ)


ค่าธรรมเนียม     ไม่มีค่าธรรมเนียม
 

******************

เอกสารประกอบ

services-20141117-233824-572587