การขอใบมรณบัตร

การขอใบมรณบัตร

15 ก.ย. 2562

การขอใบมรณบัตร

สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ บุคคลใกล้ชิด ผู้ที่พบศพ
หรือ ญาติผู้ตายสามารถแจ้งขอใบมรณะบัตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล 

 

 เอกสารที่ใช้

1. ต้นฉบับใบมรณบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานท้องถิ่น หรือ หนังสือรับรองการเสียชีวิต
    จากทางการท้องถิ่นพร้อมสำเนาที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศนั้น ๆ 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้เสียชีวิต

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต

4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยของผู้แจ้งขอใบมรณะบัตร
     พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. ใบรับรองการทำศพ

 

การดำเนินการ   

โปรดโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตที่หมายเลขโทรศัพท์ +221 33 869 32 90

1. ยื่นคำร้อง - คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย (โปรดคลิกไฟล์แนบด้านล่าง)
    พร้อมแสดงหลักฐานตามเอกสารที่ใช้

2. บันทึกการสอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน (กรณีหลักฐานไม่เพียงพอ)

3. ญาติผู้เสียชีวิตที่ได้รับมรณบัตรต้องนำมรณบัตรไปติดต่อกับนายทะเบียน
    ที่อำเภอที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อจำหน่ายชื่อผู้เสียชีวิต
    ออกจากทะเบียนบ้าน


ค่าธรรมเนียม     ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

***********************

เอกสารประกอบ

services-20141031-001017-720221