การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

15 ก.ย. 2562

ขอความกรุณาคนไทยที่พำนักอาศัยในประเทศ
เซเนกัล แกมเบีย กาบูเวร์ดี มาลี บูร์กินาฟาโซ กินี กินีบิสเซา โกตดิวัวร์ โตโก กาบอง ไลบีเรีย และ เซียร์ราลีโอน
โปรดกรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มการลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ   "คลิก" เพื่อ
1. ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
2. เป็นข้อมูลในการดูแล/คุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในเซเนกัลและประเทศเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ
3. การติดต่อประสานงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ทั้งนี้ โปรดจัดส่งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อม
สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ทางโทรสาร +221 338 248 458
ทางอีเมล์  thaidkr@orange.sn

 

*********************

 

เอกสารประกอบ

services-20140905-001752-614396