กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 687 view

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเซเนกัล สาธารณรัฐกาบอง สาธารณรัฐกินี สาธารณรัฐกินี-บิสเซา สาธารณรัฐแกมเบีย สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน สาธารณรัฐโตโก สาธารณรัฐมาลี สาธารณรัฐไลบีเรีย สาธารณรัฐไนเจอร์ และบูร์กินา ฟาโซ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต dakar.thaiembassy.org