กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 728 view

กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

ด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEP for SDGs Partnership)” ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 เพื่อเผยแพร่
พระราชกรณียกิจ และเผยแพร่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ