นโยบาย "งดถุงพลาสติก” ของแกมเบีย

นโยบาย "งดถุงพลาสติก” ของแกมเบีย

7 ก.ค. 2558

3,299 view

“นโยบายงดถุงพลาสติก” ของแกมเบีย

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

อีเมล์ thaidkr@orange.sn

รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายดังกล่าวของแกมเบียเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลแกมเบียโดย National Environment Agency – NEA ได้วางกรอบแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลค่า 250 ล้านยูโร ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลเขต Kanifing และการทางหลวงแห่งชาติ (National Roads Authority – NRA) เพื่อกำจัดขยะภายในประเทศ การลดปัญหามลพิษและขยะจากถุงพลาสติก การรณรงค์การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ รวมถึงการรณรงค์เรื่องความสะอาดของสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนชาวแกมเบีย

นอกจากการห้ามนำเข้าถุงพลาสติก รัฐบาลแกมเบียได้สั่งให้บริษัทต่าง ๆ ที่ผลิตถุงพลาสติกในแกมเบียระงับการผลิตและการขายถุงพลาสติกทั่วประเทศ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศบาลลงพื้นที่ตรวจร้านค้าทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศห้ามดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจรวมถึงการจ้างงานในแกมเบียที่ผลิตและนำเข้าถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากภาคธุรกิจจำเป็นต้องใช้พลาสติกในหลากหลายกิจกรรมการผลิตได้แก่ ภาคการเกษตร การประมง รวมถึงการขนส่ง โดยประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาที่ใช้นโยบายดังกล่าวได้รณรงค์การใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อการค้าขายในชีวิตประจำวันเท่านั้นและมิได้ออกกฎหมายหรือมาตรการห้ามการผลิตและห้ามใช้ถุงพลาสติกในกิจการด้านอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับแกมเบีย ทั้งนี้ พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

อ้างอิง :  http://gambianewsonline.com

**************

      สอท. ณ กรุงดาการ์
กรกฎาคม 2558

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ