กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2566

| 237 view

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเซเนกัล สาธารณรัฐกาบอง สาธารณรัฐกินี สาธารณรัฐกินี-บิสเซา สาธารณรัฐแกมเบีย สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน สาธารณรัฐโตโก สาธารณรัฐมาลี สาธารณรัฐไลบีเรีย สาธารณรัฐไนเจอร์ และบูร์กินาฟาโซ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หรือผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ dakar.thaiembassy.org