โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. เมือง Louga ประจำปี 2566

โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. เมือง Louga ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ส.ค. 2566

| 570 view

โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. เมือง Louga ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนางสาวปภาดา ภักดีธนากุล เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. เมือง Louga ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงดาการ์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 222 กม.

นาย Abdallah Gueye ผู้อำนวยการ รพ. Louga พร้อมด้วย นพ. Malick NDIAYE และ
นพ. Jordy Mandabrandja แพทย์ หู คอ จมูก จาก รพ. Fann Hospital ในกรุงดาการ์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดูแลโครงการเมือง Louga พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร รพ. ได้ให้การต้อนรับคณะ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณผ่าน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยังรัฐบาลไทยที่ได้มีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนเซเนกัลในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านหู คอ จมูก ในเซเนกัล ทำให้มีจำนวนแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น เสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการนี้ เอกอัครราชทูตทิพย์วรรณฯ ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโครงการฯ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเซเนกัลที่ดำเนินมากว่า 20 ปี และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่มุ่งส่งเสริมจุดร่วมด้านนโยบายสาธารณสุขของไทยกับเซเนกัล ในการพัฒนา
และบรรลุระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน พร้อมทั้งขยายโอกาสให้ประชาชนเซเนกัลในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ส่งเสริมการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ด้านสาธารณสุขของไทยและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ซึ่งกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งใน 6 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประจำปี 2566 ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ. Fann Hospital ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปให้บริการแก่ประชาชนเซเนกัล
ในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ เมือง Fatick, Richard-Toll, Popenguine, Louga, Diourbel และ Ziguinchor
โดยสามารถให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนชาวเซเนกัลในเมืองต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน นอกจากนี้ ยินดีที่รัฐบาลไทยได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้บุคลากรทางการแพทย์ของเซเนกัล
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสานต่อความร่วมมือกับ รพ. Fann Hospital เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเซเนกัลให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนเซเนกัลให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตทิพย์วรรณฯ ได้ให้สัมภาษณ์ช่อง Louga TV สื่อท้องถิ่นของเมือง Louga ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ