พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ด้านจักษุวิทยาแก่ศูนย์สุขภาพ El Hadji Mounirou Ndieguene Secondary Health Center เมือง Thiès สาธารณรัฐเซเนกัล

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ด้านจักษุวิทยาแก่ศูนย์สุขภาพ El Hadji Mounirou Ndieguene Secondary Health Center เมือง Thiès สาธารณรัฐเซเนกัล

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ส.ค. 2566

| 424 view

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ด้านจักษุวิทยาแก่ศูนย์สุขภาพ El Hadji Mounirou Ndieguene Secondary Health Center เมือง Thiès สาธารณรัฐเซเนกัล

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ด้านจักษุวิทยามูลค่า 1.17 ล้านฟรังก์เซฟา (ประมาณ 65,000 บาท) แก่ศูนย์สุขภาพ El Hadji Mounirou Ndieguene Secondary Health Center เมือง Thiès ร่วมกับนายแพทย์ Ousmane FAYE หัวหน้าศูนย์สุขภาพฯ พร้อมด้วยคณะผู้แทนนายกเทศมนตรีเมือง Thiès และผู้แทน Khalifa และชุมชนอื่น ๆ ในเขต Keur Mame El Hadji โดยมีนางสาวปภาดา ภักดีธนากุล เลขานุการโท เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพฯ เข้าร่วมด้วย

ศูนย์สุขภาพฯ เมือง Thiès เป็นศูนย์บริการด้านสาธารณสุขของรัฐสำหรับชุมชนในเมือง Thiès ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 และมีแผนเปิดแผนกจักษุวิทยาภายใต้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขที่ครบวงจรมากขึ้น โดยจะให้บริการตรวจโรคตาและโรคที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นโดยจักษุแพทย์ ซึ่งการตรวจพบโรคต่าง ๆ ในระยะแรกเริ่มสามารถนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงทีและป้องกันการสูญเสียการมองเห็นหรือภาวะแทรกซ้อนได้ โครงการดังกล่าวได้ช่วยขยายการให้บริการดูแลสุขภาพตาไปสู่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยชุมชนในเขต Keur Mame El Hadji ในเมือง Thiès รวมทั้ง ปชช. ในพื้นที่ใกล้เคียงในเขต Médina Fall เขต Randoulène และเขตอื่น ๆ สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพดวงตาได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังกรุงดาการ์

ในการนี้ คณะผู้แทนจากศูนย์สุขภาพฯ ได้แสดงความขอบคุณที่ไทยสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล และเอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการว่า รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ขาดแคลนในเซเนกัล โดยเฉพาะการกระจายการให้บริการไปยังเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาค เพื่อลดความแออัดในกรุงดาการ์ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะแบบอย่างของประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage - UHC) และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

Royal Thai Embassy in Dakar_Handover Ceremony of Medical Tools and Equipment for El Hadji Mounirou Ndieguene Secondary Health Center in Thiès, the Republic of Senegal