โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. ประจำภูมิภาค เมือง Ziguinchor ประจำปี 2566

โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. ประจำภูมิภาค เมือง Ziguinchor ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2566

| 90 view
โครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. ประจำภูมิภาค เมือง Ziguinchor ประจำปี 2566
 
เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนางสาวปภาดา ภักดีธนากุล เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแพทย์เคลื่อนที่และการให้บริการสาธารณสุขในเซเนกัล ณ รพ. ประจำภูมิภาค เมือง Ziguinchor ในภูมิภาค Casamance ทางตอนใต้ของเซเนกัล
 
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเซเนกัล ที่ดำเนินมากว่า 20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนประชาชนเซเนกัลในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ส่งเสริมการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ด้านสาธารณสุขของไทยและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกด้วย
 
นพ. El Hadji Malick DIOP อาจารย์แพทย์อาวุโส หู คอ จมูก จาก รพ. Fann Hospital ในกรุงดาการ์และแพทย์ผู้ดูแลโครงการเมือง Ziguinchor เป็นผู้ริเริ่มความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสานต่อความร่วมมือด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ นพ. DIOP ได้แสดงความขอบคุณผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยังรัฐบาลไทยที่ได้มีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนเซเนกัลในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบันเซเนกัลยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในหลายสาขา โดยเฉพาะด้านหู คอ จมูก
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตทิพย์วรรณฯ ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโครงการฯ พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์ที่จะสานต่อความร่วมมือกับ รพ. Fann Hospital เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเซเนกัลให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนเซเนกัลให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป
 
นอกจากนี้ แผนก หู คอ จมูก รพ. ประจำภูมิภาค เมือง Ziguinchor สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคทางการได้ยินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Auditory Evoked Potential Test Device) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อปี 2565
 
การดำเนินกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งใน 6 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประจำปี 2566 ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ. Fann Hospital ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปให้บริการแก่ประชาชนเซเนกัลในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ เมือง Fatick, Richard-Toll, Popenguine, Louga, Diourbel และ Ziguinchor

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ