เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา

4 พ.ย. 2563

150 view

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนาย Umaro Sissoco Embaló ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำสาธารณรัฐกินีบิสเซา ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกินีบิสเซาที่ดำเนินมากว่า 37 ปี โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของสองประเทศอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ